Algemene voorwaarden Burobarbel

Ik hou van heldere communicatie, ook in algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn helaas niet zo’n goed voorbeeld (ze zijn wel gecheckt door een jurist, lees maar ;-).
Dus op mijn to-do-list: algemene voorwaarden redigeren.
Is je iets niet duidelijk, mail of bel dan gerust: barbel@burobarbel.nl of 06 55 92 52 82.

Artikel 1 Toepassing
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met burobarbel tekst & communicatie, een onderneming van Barbel van Zuylen, kantoor houdend in Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51144883 (“Burobarbel”). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op de aan dergelijke overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen en aanvullende – en vervolgopdrachten.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden vermoed eerst overeen te zijn gekomen nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn vastgelegd.
 3. Waar in deze voorwaarden van een ‘opdrachtgever’ wordt gesproken, wordt op een opdrachtgever van Burobarbel gedoeld. Deze voorwaarden kunnen echter tevens van toepassing zijn op de relatie tussen Burobarbel en leveranciers. In het geval wordt gesproken over een ‘wederpartij’, gelden de bepalingen voor alle rechtsverhoudingen met Burobarbel.
Artikel 2 Honoraria, offertes, leveringen
 1. Honorering van Burobarbelgeschiedt op basis van uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.
 2. Alle offertes van Burobarbel zijn vrijblijvend en een maand geldig gerekend vanaf de dagtekening.
 3. Burobarbel vermeldt in offertes prijzen exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, verzend-, transport- en portokosten, tenzij anders is vermeld in de offerte.
 4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 5. Burobarbel is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
 6. Bij een looptijd van meer dan een jaar behoudt Burobarbel het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Burobarbel zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 7. Burobarbel heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum, aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 3 Betaling
 1. Burobarbel declareert in beginsel maandelijks achteraf het verschuldigde honorarium en de kosten.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van
 3. Klachten over de diensten of bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk veertien kalenderdagen na de datum van de desbetreffende termijnfactuur.
 5. Burobarbelkan, indien nodig, zowel vóór als na het tot stand komen van een overeenkomst, van een opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van haar bestaande en toekomstige vorderingen. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is Burobarbelgerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden of op te schorten, onverminderd de bevoegdheid tot uitoefening van overige rechten.
Artikel 4 Wijziging, opschorting en ontbinding
 1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand, indien Burobarbel schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 1. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever niet gerechtigd een overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij Burobarbel schriftelijk met annulering instemt.
 2. Burobarbel is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een wederpartij gesloten overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 3. Burobarbelheeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, in het geval van de wederpartij het faillissement, een surséance van betaling dan wel een schuldsanering wordt uitgesproken. Hetzelfde geldt in het geval van beslaglegging ten laste van de wederpartij of wanneer deze de onderneming staakt, de onderneming ontbindt en/of vereffent.
 4. Wanneer een toestand intreedt als bedoeld in het vorige lid zal Burobarbel het recht hebben om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in het geheel ineens op te vorderen van de wederpartij.
Artikel 5 Uitvoering en klachten
 1. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst zal de opdrachtgever Burobarbelsteeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Burobarbelis verstrekt, heeft Burobarbel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Bij de uitvoering van opdrachten door Burobarbel rust op haar slechts een inspanningsverplichting ter zake. Burobarbel kan voor de uitvoering van de overeenkomst medewerkers en/of derden inschakelen dan wel met derden samenwerken. Aan medewerkers en derden komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe, ook nadat hun rechtsverhouding tot Burobarbel is geëindigd. De opdrachtgever machtigt Burobarbel algemene – en specifieke voorwaarden van derden namens hem te aanvaarden.
 4. Klachten over de door Burobarbel verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Burobarbel.
Artikel 6 Levertijden
 1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Burobarbel ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens
Artikel 7 Aansprakelijkheid
 1. Burobarbel’s aansprakelijkheid is, behoudens opzet of grove schuld van Burobarbel,in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door Burobarbel’s aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de voor de werkzaamheden van Burobarbel onder de betreffende opdracht betaalde vergoeding, met een maximum van EUR 5.000. In geen geval kan Burobarbel aansprakelijk worden gehouden voor schade door derden veroorzaakt, indirecte- of gevolgschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit.
 2. Burobarbel is in geen geval aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden. De wederpartij vrijwaart Burobarbel van aanspraken van ingeschakelde derden in verband met zijn eventuele vorderingen jegens die derden. De wederpartij vrijwaart Burobarbel tevens van eventuele vorderingen van andere derden.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door Burobarbel verleende diensten kunnen worden uitgeoefend op grond van de Auteurswet dan wel anderszins, berusten bij Burobarbel.
 2. Burobarbel heeft tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Burobarbel verleent de opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening te gebruiken, onder de voorwaarde dat en zolang als de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Burobarbel heeft voldaan. Indien de opdrachtgever in die nakoming tekort schiet, heeft Burobarbel de bevoegdheid de opdrachtgever met een enkele mededeling het recht op (het voortzetten van) het gebruik als bedoeld in de eerste volzin van dit lid met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
 4. Alle door Burobarbel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en hand-outs, zijn uitsluitend bestemd om intern in het kader van de opdracht aan Burobarbel te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Burobarbelworden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 5. Burobarbelheeft het recht werk voor de opdrachtgever of delen daarvan te gebruiken voor referentiedoeleinden, eigen promotie of publicatie, een en ander met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.
Artikel 9 Geheimhouding
 1. Partijen nemen geheimhouding in acht met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens van de ander waarvan zij kennis nemen in het kader van de overeenkomst. Deze geheimhouding blijven zij ook na beëindiging van de overeenkomst in acht nemen. 
Artikel 10 Leveringen aan Burobarbel
 1. Voor leveranties van goederen of diensten aan Burobarbel geldt dat klachten daarover geacht worden binnen bekwame tijd te zijn gedaan indien zij binnen drie maanden na het bekend worden met de grond daarvoor aan de wederpartij kenbaar zijn gemaakt.
 2. De betalingstermijn van declaraties gericht aan Burobarbel bedraagt minimaal dertig dagen.
Artikel 11 Overige bepalingen
 1. Burobarbel heeft het recht met haar gesloten overeenkomsten alsmede de daarmee samenhangende (overige) rechtsverhoudingen in te brengen in dan wel over te dragen aan een derde, in het bijzonder bij een wijziging van de rechtsvorm waarin Burobarbel haar onderneming uitoefent en/of bij een overdracht van die onderneming. De wederpartij geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
 2. Burobarbel kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met de wederpartij. In afwijking van de vorige volzin blijven de voorwaarden zoals die golden ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomstvan opdracht van kracht in het geval de opdrachtgever binnen drie maanden na het bekend worden met bedoelde wijziging van de voorwaarden Burobarbel laat weten de overeenkomst om die reden te willen beëindigen. In dat geval zal hetzij Burobarbel die beëindiging accepteren, hetzij schriftelijk laten weten dat de voorwaarden zoals die golden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomstblijven gelden.
 3. Het is een wederpartij niet toegestaan de rechtsverhouding met of vorderingen op Burobarbel over te dragen of te verpanden aan derden.
 4. De rechtsverhouding met Burobarbel wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de in de vestigingsplaats van Burobarbel competentie hebbende rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende die rechtsverhouding, behoudens voor zover wet of verdrag dwingend anders bepalen.

Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.